Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

 

 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de " AVTU ") zijn van toepassing bij het gebruik van de website die toegankelijk is op het volgende adres: https: //eu.globebrand.com (hierna de " Site ").

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd, en de Uitgever (zoals hierna gedefinieerd) behoudt zich het recht voor daarin alle aanpassingen aan te brengen die hij nodig acht voor zijn bedrijfsvoering of om te voldoen aan wijzigingen in de wetgeving.

De toepasselijke AV zijn die welke online staan op de dag waarop de Gebruiker (zoals hierna gedefinieerd) zich toegang verschaft tot de Site of deze gebruikt, waarbij de Gebruiker erkent er kennis van te hebben genomen, en verklaart ze onvoorwaardelijk te aanvaarden bij zijn bezoek aan de Site.

De laatste actualisering van de GTCU vond plaats op 1 augustus 2020

 

Artikel 1- Intellectuele eigendom

 De volledige audio- en visuele inhoud van de Site, met name de teksten, foto's, illustraties, beelden, modellen, merken en logo's, evenals de menustructuur, de architectuur, de programmatie en de gebruikte software, zijn eigendom van de Uitgever, de vennootschappen van de groep waartoe hij behoort, of zijn leveranciers of licentiegevers.

De toegang tot en het gebruik van de inhoud van de Site zijn strikt beperkt tot het persoonlijk gebruik door de Gebruiker en houden geen enkele licentie of enig intellectueel eigendomsrecht in.

Derhalve is elke weergave, reproductie, exploitatie of gebruik van deze beschermde elementen of inhoud strikt verboden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke procedures, tenzij de Uitgever of de houders van de respectievelijke rechten hiertoe vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend.

 

De Gebruiker is als enige en volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij online zet op de Site.

De aansprakelijkheid van de Uitgever zal in geen geval worden ingeroepen voor enig gebruik van dergelijke inhoud dat inbreuk maakt op de rechten van derden.

 

Artikel 2- Beheer van de rekening

 De Gebruiker die een account aanmaakt voor de aankoop van Producten op de Site is verantwoordelijk voor de naleving en het onderhoud van de veiligheid van deze account door het wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden.

De informatie die door de gebruiker bij het aanmaken van de account wordt verstrekt, moet volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke wijziging in de accountgegevens.

De Gebruiker controleert de toegang tot zijn computer of andere apparatuur waarmee hij toegang heeft tot de account, en is verantwoordelijk voor het gebruik en de aankopen die met deze account en/of het wachtwoord worden gedaan, alsmede voor de juistheid en actualisering van de gegevens en informatie die op de account verschijnen.

 

Artikel 3 - Persoonsgegevens

 

De gedetailleerde regels en voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens worden beschreven in ons Privacybeleid toegankelijk op de Site.

Door toestemming te geven voor Globe's SMS marketing in de kassa en het initialiseren van een aankoop of door u in te schrijven via onze abonnementsmiddelen, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende tekstmeldingen (voor uw bestelling, inclusief herinneringen voor verlaten kassa's), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op een staats- of federale bel-me-niet lijst. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

 

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht van ons of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met tekstberichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. Berichten- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn.

 

Voor vragen kunt u HELP sms'en naar het nummer waarvan u de berichten heeft ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via b2c.services@globebrand.com voor meer informatie. 

 

Wij hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die wij gebruiken om de dienst te exploiteren op elk moment te wijzigen. U zult bij dergelijke gelegenheden op de hoogte worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat berichten die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte code stuurt, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor een mislukte, vertraagde of foutieve levering van informatie die via de dienst wordt verzonden, fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de dienst.

 

Artikel 4- Aansprakelijkheid

 De Uitgever neemt alle voorzorgsmaatregelen en zet alle middelen in om de betrouwbaarheid van de informatie en de beveiligde toegang tot de Site te verzekeren.

 

De Uitgever kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of personen in verband met het gebruik van het internetnetwerk - bijvoorbeeld schade als gevolg van frauduleuze handelingen, verduistering, piraterij, de aanwezigheid van een virus, of een onderbreking van de webdienst.

Dat geldt ook voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de Site; een gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze AV; ongeschikte uitrusting; of een situatie van overmacht, bijvoorbeeld, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, stakingen, brand, overstromingen, waterschade, stormen, blikseminslag, energie- of bevoorradingsschaarste, ongevallen, rellen of aanslagen.

 De Uitgever wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de aard of betrouwbaarheid van de inhoud van sites van derden die met de Site verbonden zijn door middel van hyperlinks of op enige andere wijze.

 

Artikel 5 - Toepasselijk recht - geschillen

 Het gebruik van de Site valt onder het Franse recht, met uitzondering van de bepalingen van openbare orde die zijn vastgesteld in het land waar de Gebruiker verblijft.

 De partijen zullen trachten eventuele geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan in verband met de constructie of de uitvoering van deze AVTU in der minne te schikken.

 Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.616-1 en R.616-1 van de Franse Handelswet, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de verkoop worden gevolgd door de aangewezen bemiddelaar:

FEVAD

60 rue de la Boetie

75008 PARIJS

mediateurduecommerce@fevad.com

 Bovendien kunt u, overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de EU-concentratieverordening nr. 524/2013, en met de mededeling van de Raad van 21 mei 2013, het online platform voor geschillenbeslechting rechtstreeks bereiken via de volgende link: https: //webgate.eu.europa.eu

 Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kunnen beide partijen een contractuele bemiddelingsprocedure inleiden of de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 6 - Juridische informatie

De Site wordt gepubliceerd door GLOBE EUROPE SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2 910 000, met maatschappelijke zetel te Route de Tosse Zone Artisanale de Laubian in Seignosse (40510) in Frankrijk, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Dax onder nummer 452281405, met intracommunautair BTW-nummer FR79452281405 (hierna de " Uitgever"), vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer Matt HILL

 

Het hoofd van de Site's publicatie is Mr. Dane WARD

E-mailadres Dane.W@globebrand.com

Telefoonnummer +33 (0)5 58 49 89 70

 

Het hoofd van de hosting van de site is Att Data Protection Officer

Shopify International Limited2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 IERLAND

E-mailadres privacy@shopify.com