Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing bij het gebruik van de website toegankelijk via het volgende adres: https://eu.globebrand.com(hierna de “Website”).

De AGV kunnen op elk moment gewijzigd worden en de Editor (zoals hieronder gedefinieerd) behoudt zich het recht voor aanpassingen aan te brengen die nodig zijn in het kader van zijn activiteit en/of de ontwikkeling van de wetgeving.

De geldende AGV zijn de AGV die online worden weergegeven op de dag van toegang tot of gebruik van de Website door de Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd), die erkend er kennis van genomen te hebben en ze zonder voorbehoud te aanvaarden op het moment van zijnbezoek.

De laatste update van de AGV is uitgevoerd op 01/08/2020

Artikel 1 - Intellectueel Eigendom

Alle geluids- en visuele content van de Website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, beelden, modellen, merken en logo’s, alsook de menustructuur, de opbouw, de programmering en de gebruikte software, zijn eigendom van de Editor, de ondernemingen van de groep waartoe deze behoort, of zijn leveranciers of licentieverlener.

Toegang tot en gebruik van de inhoud Site is strikt beperkt tot persoonlijk gebruik door de Gebruiker en houdt geen licentie of enige intellectuele eigendomsrechten in.

Dientengevolge, is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Editor of de rechthebbenden van de respectievelijke rechten, elke weergave, reproductie, exploitatie of gebruik, van content of beschermde elementen, strikt verboden en kan het aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het online zetten van content op de Website.

De Editor kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor elk gebruik van deze content dat inbreuk maakt op rechten van derden.

Artikel 2 - Beheer van de Account

De gebruiker die een account aanmaakt om producten te kopen op de Website is verantwoordelijk voor naleving van en behoud van de veiligheid van deze account en het strikt vertrouwelijk houden van zijn wachtwoord.

De informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens het aanmaken van het account moet volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke wijziging in de accountgegevens.

Hij beheert de toegang tot zijn computer en elk ander apparaat waarmee toegang tot de account verkregen kan worden en hij is verantwoordelijk voor het gebruik van en de aankopen die met deze account gedaan worden, alsook voor de juistheid en het bijwerken van de gegevens en de informatie vermeld op de account.

Artikel 3- Persoonlijke gegevens

De gedetailleerde regels en voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens worden beschreven in ons privacybeleid dat toegankelijk is op de site.

Artikel 4- Aansprakelijkheid

De Editor neemt voorzorgsmaatregelen en zet middelen in om de betrouwbaarheid van de gegevensen de beveiligde toegang tot de Website teverzekeren.

Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen of personen die verband houdt met het gebruik van Internet en gevolgschade bijvoorbeeld met frauduleuze handelingen of hacking, de aanwezigheid van virussen of het onderbreken van de service.

Dit zelfde geldt wanneer de schade veroorzaakt wordt door onjuist gebruik van de Website, een gebruik dat niet overeenkomt het deze AGV, of met ongeschikte apparatuur, of in geval van overmacht, zoals handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, stakingen, brand, overstroming, waterschade, storm en bliksemschade, stroomuitval of toeleveringsproblemen, ongevallen, rellen of aanslagen.

De Editor wijst elke aansprakelijkheid af die verband houdt met de aard of betrouwbaarheid van content van de Websites van derden verbonden met de Website vis hyperlinks of welke andere wijze dan ook.

Artikel 5- Toepasselijke wet - Geschillen

Het gebruik van de Website is onderworpen aan de Franse wet, met uitzondering van elke bepalingen van openbare orde van het land van de woonplaats van Gebruiker.

Bij verschillen in interpretatie of uitvoering van de AGV zal getracht worden deze in den minne te schikken.

Ook vermelden wij u dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.616-1 en R.616-1 van het Franse Wetboek van Consumptie, de mediator die is aangesteld voor het regelen van alle geschillen die voortkomen uit verkoop de volgende is:

FEVAD

60 rue de la Boétie 75008 PARIJS, Frankrijk

mediateurduecommerce@fevad.com

Verder kunt u, overeenkomstig artikel 14.1 van de EU-regel nr. 524/2013 van het Europese parlement en de raad van 21 mei 2013, contact opnemen met het online platform voor geschillen via de volgende link: https://webgate.eu.europa.eu.

Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kan elke partij een conventionele mediationprocedure starten of de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 6- Wettelijke bepalingen

De Website wordt uitgegeven door de firma GLOBE EUROPE SAS, met een kapitaal van € 2.910.000, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te ZA de Laubian 13-14 Route de Tosse te Seignosse (40510) in Frankrijk, ingeschreven in het Register voor Handel en Vennootschappen van Dax onder nummer 452281405 met intracommunautair btw-nummer FR79452281405 (hierna de “Editor”), vertegenwoordigd door zijn president, de heer MattHILL.

De verantwoordelijke voor publicatie van de Website is de heer PhilippeCLARISSE Adresseemail Philippe.C@globebrand.com

Telefoonnummer +33 (0)5 58 49 8970

De verantwoordelijke voor hosting van de Website Att Data Protection Officer

Shopify International Limited 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 IRELAND

E-mailadres privacy@shopify.com

US AU
EUR